1) اگر دعا بر زبانش بگذرد و توفيق يابد كه دست انبات به درگاه حضرت غزّت بردارد و دعا كند بايد در اول يا در آخر دعا «يا سَميع يا بَصير» بگويد البته دعاي او به اجابت مقرون گرداند.

 
 2) براي استجابت دعا قبل از اذان صبح يا بعد از نماز نافله صبح (بعد از اذان) 180 مرتبه ذکر «يا سميع» خوانده شود. تعداد کبير اين ذکر 180 و تعداد وسيط آن 18 و تعداد صغير آن 9 مي‌باشد.
 
3) و اگر كس اين اسم مبارك «يا سميع» را روز پنجشنبه بعد از نماز 500 بار بخواند هر دعا و حاجتي كه خواهد روا گردد. و اگر قاري به اين قيام كند مستجاب الدوة گردد. و هر روز به طريق اوراد چهارصد و دو نوبت بخواند «يا سَميعُ يا بَصير» هرگز به هيچ چيز محتاج نشود و رسوا نگردد و دعاهاي او مستجاب شود و صفاي باطن او را حاصل گردد.
 
4) هر كه در وقت دعا 70 بار اين اسم مبارك «يا بديع» را بخواند دعاي وي مستجاب شود.
 
5) و اگر كسي بعد از فراغ از نماز دستها را بردارد و هفت نوبت اين اسم  مبارك «يا وهاب» را بخواند و حاجت بخواهد البته دعاي او مستجاب است.
 
6) مداومت بر اين اسم مقدس « سميع الدعا و مجيب الدعا» موجب استجابت دعاست.
 
7) جهت رفع حاجات هر روز 350 مرتبه ذكر «نعم المولي و نعم النصير» خوانده شود.
 
8) جهت رفع حوائج مهم (يک يا چند حاجت)، کمي بعد از طلوع آفتاب روز جمعه يا در صورت موفق نشدن، بعد از نماز ظهر و عصر روز جمعه، 1001 مرتبه خواندن اسم مبارك «المجيب» بسيار مجرب است.
 
9) هر کس 1001 مرتبه اسم مبارك «المجيب» بگويد و به درگاه خداوند عرض حاجت نمايد، مأيوس نگردد.
 
10) بعضي گفته اند هر کس در آخر هر دعايي 26 مرتبه بگويد «يا سَريعُ يا مُجيبُ» دعايش به اجابت مي رسد.
 
11) هر كه 110 بار اين اسم مبارك «المجيب» را بگويد و حاجت خود را بخواهد حاجاتش برآورده شود و هر كه دايم مداومت كند ايمن ماند از نكبات دنيا.
 
12) اگر مهمي داري در يك مجلس 90000 بار اين اسم را بخوان كه دعاي شما مستجاب خواهد شد. و اگر ميسّر نشد بايستيكه 19000 بار اين اسم را بخواند.
 
13) هر كه خواهد مستجاب الدّعوه شود هر روز 66 بار اين اسم را بگويد و در آخر اين دعا را بخواند: «اِسْتَجِبْ دَعَواتي كُلّها يا ذَالجَلالِ وَ اْلاِكْرام» همه دعاهاي او مستجاب گردد.
 
14) هر كه هر شب اين اسم مبارك «باقي» را 100 بار بخواند و شب جمعه 1000 بار بخواند خداوند دعاي او را مستجاب سازد.
 
15) به جهت استجابت دعا، آن را با «يا ذالجلال والاکرام» ختم نماييد.
 
16) هر كه در سجده 21 مرتبه نام مقدس «يا ذوالجلال و الاكرام» را بگويد و حاجت بخواهد روا مي‌شود.
 
17) به جهت برآورده شدن حوائج، مداومت بر ذکر «يا ذالجلال و الاکرام» به تعداد حداقل 9 مرتبه در روز فراموش نشود.
 
18) هر كه در خواب رود و اين اسم مبارك «يا كَريم» را چندان بگويد كه در خواب رود ملائكه بر وي دعا كنند و دعاي ملائكه سريع الاجابت است.
 
 19)  هر كه هر روز 130 بار «يا دَليلَ الْمُتَحَيّرينَ وَ يا غِياثَ الْمُستَغيثينَ اَغْثِني» بگويد و باز بر سر دعوت رود چون تمام كند دو ركعت نماز حاجت بگذارد و طلب مراد كند خداوند حاجتش را روا كندnormal_Doa_4cb.jpg
/ 0 نظر / 42 بازدید